กระแสคริสตจักรตามบ้าน

กระแสการตั้งคริสตจักรทุกวันนี้เติบโตขึ้นโดยมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มเล็กๆที่มาพบปะกันตามบ้าน แบบอย่างที่เก่าแก่ที่สุดของกระแสนี้คือการเอาอย่างเหล่าสาวกของพระเยซู แม้ว่าพระเยซูและสาวกได้สอนและทำการอัศจรรย์ในที่ใหญ่ๆก็จริง แต่พระเยซูจะเก็บคำสอนที่มีค่าที่สุดของพระองค์ไว้สำหรับวงในและคนกลุ่มเล็กๆในบ้านของพวกเขาตามลำพัง พระเยซูไม่ได้มีบ้านของพระองค์เอง แต่พระองค์ก็สบายใจกับการสอน ประกาศ รักษาโรค และสร้างสาวกตามบ้านของคนอื่นๆ

ไม่ว่าพระเยซูได้รับเชิญไปที่ใด ไม่ว่าจะเป็นงานสมรสที่หมู่บ้านคานา บ้านในคาเปอรนาอุมที่พระเยซูทรงรักษาคนง่อย บ้านของศักเคียส หรือบ้านของมารีย์ มารธา และลาซาลัส พระเยซูทรงสั่งสอนและสร้างพวกเขาที่่นั่น

รูปแบบเดียวกันนี้เองที่ทำให้เกิดกระแสของผู้เชื่อที่พบปะกันตามบ้าน ได้ให้บ้านของเขาเป็นสถานที่พบปะกันระหว่างผู้เชื่อ อธิษฐานด้วยกัน และอธิษฐานเผื่อกันและกันตามความต้องการของพวกเขา ด้วยวิธีนี้เองที่วิถึชีวิตของพวกเขาได้ให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางแบบค่อยเป็นค่อยไป และสุดท้ายผู้เชื่อใหม่ได้ใกล้ชิดกับพระคำของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในบ้านของพวกเขาเอง เพราะเขาพบการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันในชีวิตประจำวันของพวกเขาเอง !